Informatie

Momenteel, 21 april 2017, maken Marijke van Diggelen (secretaris) en Simon Kersten (penningmeester) nog deel uit van het bestuur. Marijke heeft aangegeven om tijdens de start van het seizoen nog aan te blijven maar zal nadat het seizoen op de rit is graag het stokje willen overdragen. Simon daarentegen zal het seizoen afmaken als penningmeester maar dan echt deze taak neerleggen na decennia lang dit te hebben gedaan. Hieronder zie je wat de functies inhoudt:

Secretaris
• bepalen algemeen communicatiebeleid
• bewaken communicatiebeleid
• voorbereiden agenda ALV en vergaderingen DB (i.c.m. voorzitter)
• zorgdragen voor jaarverslag en notulen, incl. verspreiding naar leden
• verzorgen communicatie met het bestuur ( en vereniging)
• beheren van het verenigingsarchief
• maximaliseren samenwerking clubblad, website, PR en Externe communicatie
• distribueren van inkomende en verzorgen van uitgaande stukken benodigde tijd: 3 uur per week.
• het verwerken van mutaties in het ledenbestand van de vereniging
• doorgeven van mutaties in het ledenbestand aan de KNBSB
• periodiek controleren bondsoverzicht versus Thamen-administratie of gegevens nog juist zijn (voor- en najaar)
• distribueren van actuele ledenlijst
• benodigde tijd: 1 uur per week; periodieke controle: 2 x 2 uur per jaar.

Penningmeester
• opstellen, ontwikkelen financieel beleid/ meerjarige begroting, financiële visie ontwikkelen
• Voeren financieel beheer/beleid, inclusief verantwoording afleggen tijdens ALV
• Beheren vermogen van de vereniging
• Verzorgen van volledige inzage in financiële huishouding t.b.v. kascontrolecommissie
• Bewaken van inning contributies en betalingen
• Bijhouden van inkomsten en uitgave zodat op ieder moment inzicht verkregen kan worden in baten en lasten van de vereniging
• Uitvoeren betalingen via bank/giro/contact uit de verenigingskas
• Overleg/vergadering kantinecommissie
• Externe werkzaamheden (bijv. gemeenteraadsvergaderingen)
• Maandelijkse bestuursvergadering
• benodigde tijd: 5 uur per week.

Daarnaast zijn we op zoek naar personen die zich willen bezighouden met jeugd- en activiteitencommissie en de PR-Commissie. Wat we hieronder verstaan is:

Jeugd- en activiteitencommissie
• Vaststellen, uitvoeren en bijstellen van een jaarlijks programma om speciale acties (bloembollen), activiteiten voor de jeugd (bijv. zomerkamp of tijdens toernooien), activiteiten voor de vrijwilligers vorm te geven. Dit programma wordt jaarlijks voorgelegd aan ALV.
• Deze heeft tot taak het vergroten van het verenigingsgevoel, door het organiseren van allerlei activiteiten zoals toernooien en ‘feesten’ en ‘bijeenkomsten’ buiten de sport om. Dit alles in nauwe samenwerking met bestuur en overige commissies.
• Peilt wensen, behoeften en ideeën van jeugdleden
• Organiseert sport- en nevenactiviteiten voor en samen met jeugdleden
• Benodigde tijd: 5 uur per maand.

PR-Commissie• vergroten naambekendheid HSV de Hazenkamp
• verzorgen van de persberichten o.a. in streekbladen
• Benodigde tijd: 2 uur per week.

Heb je vragen of interesse om een van bovende zaken op te pakken of je wilt je op een ander vlak inzetten voor de vereniging kun je via mail contact opnemen met Coleta van Dam, voorzitter@hsvdehazenkamp.nl.